projekcia

Spolčnosť Dúha a.s. je majetkovo prepojená so spoločnosťou RH Dúha s.r.o., ktorá realizuje:

 • projektové práce v oblasti pozemných, inžianierských a vodohospodárskych stavieb
 • dozorovanie stavieb pozemného a inžinieského staviteľstva
 • špecializované projektové práce v oblasti ekologických stavieb a odpadového hospodárstva, projkety sanácie kontaminovaných štruktúr a pod.
 • inžinierská činnosť pre vyššie uvedené činnosti
 • technick8 pomoc a spracovanie odborných posudkov v oblasti pozemných a inžinierskýc stavieb
 • komplexné poradenské a informačné služby v oblasti ekologických stavieb
 • autorský a technický dozor v oblasti pozemných stavieb, ekologických stavieb
  • príprava prevádzkových poriadkov
  • vykonávanie skušobnej prevádzky nami realizovaných stavieb
 • geodetické a merčské práce
 • vyhľadávanie nových vodných zdrojov, ich zachytenie, príprava a realizácia rozvodných sieti pitnej vody
 • príprava a realizácia sanácie skládok vrátane sanácie skládok nebezpečného odpadu
 • ochrana podzemných vôd pred znečistením
 • návrh a realizácia monitorovaných systémov v okolí zdrojov kontaminácie
 • návrh a realizácia sanácie kontaminovaných podzemných vôd a zemín rôznými metódami
 • chemické analýzy podzemnej vody a zemín
 • realizácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu
 • vypracovanie návrhov pásiem hygienickej ochrany

REFERENCIE:

Výber z doteraz realizovaných stavieb:

pozemné stavby Priemyselný park IPZ Prešov - Záborské (33 stavebných objektov), Výrobná hala Magneti-marelli pre priemyselný park Kechnec, Výrobná hala RF pre priemyselný park IPZ Prešov-Záborské, Výrobná hala Veľký Šariš pre Manitowoc Crane Group Slovakia atď.
ČOV Nálepkovo, Čingov, Medzev, Spiššké Podhradie, Biele vody, Jaklovce, Chata M. R. Štefánika - Nízke Tatry, Spišský Štiavnik, Veľké a Malé Ozorovce, Poproč, Kurima, Mecom Humenné ai.
vodohospodárske stavby Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Juhovýchodného Zemplína - 41 stavebných objektov, a to: vodojemy, vodovodné rozvodné siete, výtlačné potrubia, prívodné potrubia, zásobné potrubia, vežové vodojemy, atď)
vodojemy Hačava, Bzenov, Kalnište a Lužany pri Topli
skládky odpadov Hanušovce nad Topľou, Veľké Ozorovce, Hertník-Bartošovce vrátane rekultivácie, prekladisko odpadu Prešov - Cemjata
administratívne budovy Krajské riaditeľstvo PZ SR Prešov, prístavba výzbrojne pož. zboru - Prešov, prístavba kultúrneho domu Kendice, AB Dúha Prešov, AB Galastroj Sabinov (spolupráca)
rekreačné chaty a zariadenia Domaša, Zlatá Baňa, Runina, chata ISKO Ružín
výrobné objekty Hala PUMS OSC Svidník, hala PUMS Termospol Šváby - Prešov, hala Vzorodev Prešov - spolupráca, GDOVINTEX Sabinov, hala STS Haniska -zmena projektu

© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco